Chuyên ngành đào tạo


Đăng ngày: Thứ Năm, 15/11/2012 10:48 AM
view Lượt xem: 3411

Chương trình đào tạo

DANH MỤC MÃ MÔN HỌC-MÃ HỌC PHẦN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ xem và download

I. Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên:

Đại học chính quy

1. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 1 (tín chỉ 1-2) download

2. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 2 (tín chỉ 3-4-5) xem và download

3. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 3 (tín chỉ 5-8) xem và download

4. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ ô-tô (3 tín chỉ) xem và download

5. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ Cơ khí (3 tín chỉ) xem và download

6. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ Điện-điện tử (3 tín chỉ) xem và download

7. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ mạng máy tính (3 tín chỉ) xem và download

8. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin cơ bản (3 tín chỉ) xem và download

9. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin nâng cao (3 tín chỉ) xem và download

10. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông may (3 tín chỉ) xem và download

11. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hóa học (3 tín chỉ) xem và download

12. 8. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành công nghệ (3 tín chỉ) xem và download

Đại học liên thông

1. Chương trình đại học liên thông- TOEIC 1 (TC 1-2) xem và download

2. Chương trình đại học liên thông- TOEIC 1 (TC 3-4) xem và download

3. Chương trình tiếng Anh chuyên ngành (TC 5-6-7) option xem và download

Đại học VLVH

1. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 1 (tín chỉ 1-2) xem và download

2. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 2 (tín chỉ 3-4) xem và download

3. Chương trình đào đại học chính quy- TOEIC 3 (tín chỉ 5-6) xem và download

Cao đẳng chính quy

1. Chương trình đào cao đẳng chính quy- VE TOEIC 1 (2 tín chỉ) download

2. Chương trình đào cao đẳng chính quy- VE TOEIC 2 (2 tín chỉ) xem và download

3. Chương trình đào cao đẳng chính quy- ST TOEIC 1 (2 tín chỉ) xem và download

4. Chương trình luyện thi TOEIC tổng hợp (1 TC) xem và download