Giáo trình học khối chuyên ngữ năm thứ 2 (TAK12) học kỳ 2


Đăng ngày: Thứ Tư, 06/01/2016 02:09 PM
view Lượt xem: 2683

KHOA NGOẠI NGỮ- 

BỘ MÔN NGOẠI LÝ THUYẾT TIẾNG

 

DANH MỤC HỌC LIỆU- GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 2 (2015-2016)

 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG

Đối tượng: Sinh viên khối chuyên ngành tiếng Anh năm thứ 2

.

 HỆ THỐNG HỌC LIỆU DOWNLOAD

Giáo trình học chính khóa

Let’s talk 2. download

15 Days Practice for IELTS Listening. download

15 Days Practice for IELTS Speaking download

Pronunciation in Use- Advanced. download

Get ready for IELTS Listening. download

English pronunciation in use- intermediate download

 

Học liệu bổ trợ

 1. Tactic for listening Developing 3rd edition (2014). download
 2. Get ready for IELTS Speaking_pre-intermediate A+. download
 3. Get ready for IELTS Writing_pre intermediate A+. download
 4. Get ready for IELTS Listening_pre intermediate A+. download
 5. Get ready for IELTS Reading_pre intermediate A+. download
 6. Face2face intermediate. 
 7. Speak out intermediate (2013). Download

 

Tài liệu tăng cường phát triển các kỹ năng

 1. Cambridge Practice test for IELTS 10 (2015). download
 2. Cambridge Practice test for IELTS 9 (2013). download
 3. IELTS task 2 how to write at a band 9 level. download
 4. IELTS Vocabulary. download
 5. IELTS Grammar. download
 6. Vocabulary file C1. download