Ban lãnh đạo khoa

BAN LÃNH ĐẠO KHOA
 
- TS. Đỗ Phúc Hường: Bí thư Chi bộ, trưởng Khoa Ngoại ngữ.
- Th.S  Nguyễn Thị Bích Vân: Phó Trưởng Bộ môn- Lý Thuyết Tiếng
- Th.S Nguyễn Thị Năm: Phó Trưởng Bộ môn- Thực Hành Tiếng
- Th.S: Nguyễn Thị Liên: Chủ tịch công đoàn bộ phận.
- ThS: Trần Cẩm Ninh: Bí thư Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ