Đội ngũ cán bộ giảng viên

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

 

Tổng số: 27 giảng viên

Tiến sĩ: 2; NCS: 2, Th.S: 23

 

 1. Đỗ Phúc Hường

Chức vụ: Trưởng khoa . Giám đốc TT NN

Trình độ: T.S

Nơi làm việc: Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ

ĐTDĐ: 0982.852.552

E-mail: thaomanhutehy@gmail.com

 
 1. Đặng Thị Hương Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng khoa . Phó Giám đốc TT NN

Trình độ: T.S

Nơi làm việc: Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ

ĐTDĐ: 0982.852.552

E-mail: thaomanhutehy@gmail.com

 
 1. Nguyễn Năng Tuấn

Chức vụ:

Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Không chuyên

Trình độ:

Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ:

0913.082.134

E-mail:

tuangianghai@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Bích Vân

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn - phụ trách bộ môn LTT

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0917.514.298

E-mail: nawondercloud@gmail.com

 

 1. Mai Thị Phương Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0975.349.207

E-mail: quynhmp@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0989.355080

E-mail: huyenhoang7782@gmail.com

 
 1. Nguyễn Đình Sinh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: NCS

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0943.403.168

E-mail: mrsinh09@gmail.com

 
 1. Phạm Thị Dương

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0975.680708

E-mail: duongphamfoe@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0916.069.511

E-mail: tuyetnamdo@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0915.916.234

E-mail: duyen_sp0404@yahoo.com

 
 1. Đoàn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0904.420.899

E-mail: doanthuy8084@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Năm

Chức vụ: Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn THT

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0975.774.337

E-mail: nam84.utehy@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0986.248.799

E-mail:tinhhan79@gmail.com

 
 1. Lê Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0984.574.586

E-mail: duyenlefflhut2@gmail.com

 
 1.  Phạm Ngọc Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0923682688

E-mail:sondsk@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0972.494538

E-mail: hoahoang21087@gmail.com

 
 1. Trương Thị Hường

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0973.967186

E-mail: truonghuong69@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Thanh Mười

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0964.999300

E-mail:

 
 1. Lê Thị Thanh Nga

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn Thực hà h tiếng

ĐTDĐ: 0988.926.768

E-mail: lenga226@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Liên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0974.392482

E-mail: nguyenlien2807@gmail.com

 
 1. Trần Cẩm Ninh

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0903.265.866

E-mail: camninh83@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Giảng viên, chủ tịch công đoàn khoa Ngoại ngữ

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0983.597.810

E-mail: nguyenhuong.utehy09@gmail.com

 
 1. Lưu Thị Hà

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0987207647

E-mail: luuhaasen@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Mý

Chức vụ: Giảng viên, Phó bí thư Đoàn trường

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ:

0976.386.433

E-mail:

la.mua.thu.86@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 01214049669

E-mail:lamilami1981@gmail.com

 
 1. Bùi Thị Linh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

ĐTDĐ: 0987353473

E-mail: linhbui84v@gmail.com

 

 

Giáo vụ khoa:

Bùi Thị Phượng

Chức vụ: giáo vụ khoa

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: văn phòng Khoa

ĐTDĐ: 0975.486.542

E-mail: buiphuong.sp2vp@gmail.com

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA NGOẠI NGỮ

 

Tổng số: 27 giảng viên

Tiến sĩ: 2; NCS: 2, Th.S: 23

 

 1. Đỗ Phúc Hường

Chức vụ: Trưởng khoa . Giám độc TT NN

Trình độ: T.S

Nơi làm việc: Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ

ĐTDĐ: 0982.852.552

E-mail: thaomanhutehy@gmail.com

 
 1. Đặng Thị Hương Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng khoa . Phó Giám độc TT NN

Trình độ: T.S

Nơi làm việc: Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ

ĐTDĐ: 0982.852.552

E-mail: thaomanhutehy@gmail.com

 
 1. Nguyễn Năng Tuấn

Chức vụ:

Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn Không chuyên

Trình độ:

Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ:

0913.082.134

E-mail:

tuangianghai@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Bích Vân

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn - phụ trách bộ môn LTT

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0917.514.298

E-mail: nawondercloud@gmail.com

 

 1. Mai Thị Phương Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0975.349.207

E-mail: quynhmp@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0989.355080

E-mail: huyenhoang7782@gmail.com

 
 1. Nguyễn Đình Sinh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: NCS

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0943.403.168

E-mail: mrsinh09@gmail.com

 
 1. Phạm Thị Dương

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0975.680708

E-mail: duongphamfoe@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0916.069.511

E-mail: tuyetnamdo@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0915.916.234

E-mail: duyen_sp0404@yahoo.com

 
 1. Đoàn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn LTT

ĐTDĐ: 0904.420.899

E-mail: doanthuy8084@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Năm

Chức vụ: Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn THT

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0975.774.337

E-mail: nam84.utehy@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0986.248.799

E-mail:tinhhan79@gmail.com

 
 1. Lê Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0984.574.586

E-mail: duyenlefflhut2@gmail.com

 
 1.  Phạm Ngọc Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0923682688

E-mail:sondsk@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0972.494538

E-mail: hoahoang21087@gmail.com

 
 1. Trương Thị Hường

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0973.967186

E-mail: truonghuong69@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Thanh Mười

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0964.999300

E-mail:

 
 1. Lê Thị Thanh Nga

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc:

Bộ môn Thực hà h tiếng

ĐTDĐ: 0988.926.768

E-mail: lenga226@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Liên

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn không chuyên

ĐTDĐ: 0974.392482

E-mail: nguyenlien2807@gmail.com

 
 1. Trần Cẩm Ninh

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0903.265.866

E-mail: camninh83@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Giảng viên, chủ tịch công đoàn khoa Ngoại ngữ

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0983.597.810

E-mail: nguyenhuong.utehy09@gmail.com

 
 1. Lưu Thị Hà

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 0987207647

E-mail: luuhaasen@gmail.com

 
 1. Nguyễn Thị Mý

Chức vụ: Giảng viên, Phó bí thư Đoàn trường

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ:

0976.386.433

E-mail:

la.mua.thu.86@gmail.com

 
 1. Hoàng Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Thực hành tiếng

ĐTDĐ: 01214049669

E-mail:lamilami1981@gmail.com

 
 1. Bùi Thị Linh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

ĐTDĐ: 0987353473

E-mail: linhbui84v@gmail.com

 

 

Giáo vụ khoa:

Bùi Thị Phượng

Chức vụ: giáo vụ khoa

Trình độ: Th.S

Nơi làm việc: văn phòng Khoa

ĐTDĐ: 0975.486.542

E-mail: buiphuong.sp2vp@gmail.com