Đội ngũ cán bộ giảng viên

Chức vụ:
Phó trưởng bộ môn - phụ trách bộ môn LTT
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0917.514.298
E-mail:
nawondercloud@gmail.com

Chức vụ:
Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn Không chuyên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0913.082.134
E-mail:
tuangianghai@gmail.com

Chức vụ:
Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn Không chuyên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0963.828125
E-mail:
dangloanmit@gmail.com

Chức vụ:
Phó Trưởng khoa . Phó Giám độc TT NN
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ
ĐTDĐ:
0982.852.552
E-mail:
thaomanhutehy@gmail.com

Chức vụ:
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0975.349.207
E-mail:
quynhmp@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0963.828125
E-mail:
dangloanmit@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0987.486.143
E-mail:
luumenutehy@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0989.355080
E-mail:
huyenhoang7782@gmail.com

Chức vụ:
Phó Giám đốc TT NN
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0943.403.168
E-mail:
mrsinh09@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0975.680708
E-mail:
duongphamfoe@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0978.696646
E-mail:
ngohanhquyen@yahoo.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0986.345.614
E-mail:
hoaphuongphuong@yahoo.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0916.069.511
E-mail:
tuyetnamdo@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0914.899227
E-mail:
hienbinh1982@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0972.494538
E-mail:
hoahoang21087@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0915.916.234
E-mail:
duyen_sp0404@yahoo.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0904.420.899
E-mail:
doanthuy8084@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0977.966347
E-mail:
dungtk_bk@yahoo.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0982.164208
E-mail:
oanhdo1986@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0988.125.184
E-mail:
ha_nguyen910@yahoo.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn LTT
ĐTDĐ:
0913.306.484
E-mail:
hongoctrung74@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0975.486.542
E-mail:
buiphuong.sp2vp@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0923682688
E-mail:
sondsk@gmail.com

Chức vụ:
Phó Bộ môn- Phụ trách Bộ môn THT
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0975.774.337
E-mail:
nam84.utehy@gmail.com

Chức vụ:
P. Trưởng khoa , Phụ trách Khoa Giám đốc TTNN
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Phòng phó trưởng khoa ngoại ngữ
ĐTDĐ:
0986.248.799
E-mail:
hoangbinh65@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0973.967186
E-mail:
truonghuong69@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn không chuyên
ĐTDĐ:
0974.392482
E-mail:
nguyenlien2807@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0986.248.799
E-mail:
tinhhan79@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0984.574.586
E-mail:
duyenlefflhut2@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0987.878.793
E-mail:
hoainguyen1907@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0988.926.768
E-mail:
lenga226@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0903.265.866
E-mail:
camninh83@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0983.247.151
E-mail:
dinhphuctungnb@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0983.597.810
E-mail:
nguyenhuong.utehy09@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0987207647
E-mail:
luuhaasen@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0976.386.433
E-mail:
la.mua.thu.86@gmail.com

Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Th.S
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
01214049669
E-mail:
lamilami1981@gmail.com

Chức vụ:
Phó trưởng khoa NN
Trình độ:
TS
Nơi làm việc:
Bộ môn Thực hành tiếng
ĐTDĐ:
0948437782
E-mail:
dophuchuong@gmail.com