Lý lịch khoa học khoa Ngoại ngữ (cập nhật tháng 01- năm 2022)

Đăng ngày 20/01/2022 879 lượt xem

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ 

(cập nhật tháng 01- 2022)

1. BỘ MÔN LÝ THUYẾT TIẾNG

 

TT

Mã viên chức

Họ và tên giảng viên

Chức vụ

Đường link xem lý lịch khoa học

1

1325

Th.S. Nguyễn Thị Bích Vân

Phụ trách BM

Xem lý lịch tại đây

2

1337

Th.S. Hoàng Thị Huyền

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

3

1342

Th.S. Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

4

1338

Th.S. Đoàn Thị Thu Thuỷ

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

5

1328

NCS. Nguyễn Đình Sinh

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

6

1343

Th.S. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

7

1657

Th.S. Nguyễn Thị Thanh Mười

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

8

1672

Th.S. Nguyễn Thị Liên

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

9 1327 Th.S. Mai Phương Quỳnh Giảng viên Xem lý lịch tại đây

 

2. BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG 

TT

Mã viên chức

Họ và tên giảng viên

Chức vụ

Đường xem lý lịch khoa học

1

1331

TS. Đỗ Phúc Hường

Trưởng khoa

Xem lý lịch tại đây

2

1324

Th.S. Nguyễn Thị Năm

Giảng viên, phụ trách BM

Xem lý lịch tại đây

3

1334

NCS. Hoàng Thị Ngọc Lan

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

4

1340

Th.S. Lưu Thị Hà

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

5

1349

Th.S. Lê Thị Duyên

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

6

1344

Th.S. Nguyễn Thị Mý

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

7

1351

Th.S. Phạm Thị Dương

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

8

1346

Th.S. Lê Thị Thanh Nga

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

9

1336

Th.S. Trần Thị Cẩm Ninh

Giảng viên, bí thư liên chi đoàn Khoa

Xem lý lịch tại đây

10

1345

Th.S. Nguyễn Thị Hường

Giảng viên,

Xem lý lịch tại đây

11

1680

NCS. Hồ Quang Trung

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

 

3. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

TT

Mã viên chức

Họ và tên giảng viên

Chức vụ

Đường xem lý lịch khoa học

1

1322

Th.S. Nguyễn Năng Tuấn

Giảng viên chính

Xem lý lịch tại đây

2

1354

Th.S. Hoàng Thị Hoà

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

3

1352

Th.S. Trương Thị Hường

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

4

1341

Th.S. Nguyễn Thị Liên

Giảng viên. chủ tịch công đoàn bộ phận

Xem lý lịch tại đây

5

1329

Th.S. Phạm Ngọc Sơn

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

6

1348

Th.S. Bùi Thị Linh

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây

7

1676

Th.S. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

Xem lý lịch tại đây